Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci Maison du Loup a návštěvníci našich stránek,

děkujeme za Vaši důvěru a děláme vše pro to, aby byl Váš nákup bezpečný a příjemný. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili vaše údaje a respektovali vaše soukromí a vaše právo na informační sebeurčení při shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky a používáte naše online služby.

Maison du Loup používá nejpokročilejší zabezpečené systémy k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo použitím. Vaše objednávka, osobní údaje a informace o kreditní kartě jsou chráněny šifrováním a dalším autorizačním procesem, a to jak při přenosu dat, tak při ukládání na naše servery.

Za ochranu údajů na svých webových stránkách odpovídá La Maison du Loup, 230 Chemin des Roumeges, 34560 Poussan, Francie, zastoupená panem Davidem Zemanem. Můžete nás kontaktovat e-mailem na následující adrese: contact@maisonduloup.eu.

Obsah

Obecné informace o ochraně údajů

Oblast působnosti a vymezení pojmů

Zásady ochrany osobních údajů zahrnují informace ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parla- mentu o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) o zpracování údajů v souvislosti s přístupem na naši webovou stránku, jakož i s využitím internetového obchodu.

Informace o povaze a účelu zpracování dat v souvislosti s používáním naší aplikace,
kontaktních funkcí na webu(zákaznická podpora), našich komunitních služeb, platformy pro uchazeče o zaměstnání, stejně jako vystupování na sociálních sítích a médiích, najdete přehledně v příslušné sekci, případně při používání příslušné aplikace.

Pokud odkazujeme na webové stránky třetích stran, nemáme žádný vliv ani kontrolu nad odkazovaným obsahem a místními předpisy o ochraně údajů. Doporučujeme zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů na propojených webových stránkách a zjistit, zda a do jaké míry jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, používány nebo zpřístupněny třetím stranám.

Úplné znění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), včetně definic a vysvětlivek, naleznete v násle- dujícím odkazu.

Místo uložení dat

Veškeré osobní údaje shromážděné a zpracované prostřednictvím webových stránek a našeho internetového obchodu budou uloženy a zabezpečeny na místních serverech v Německu a společností Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), specializovaným cloudovým poskytovatelem. Díky technickým a organizačním opatřením zaručuje AWS nejvyšší možnou ochranu Vašich zákaznických a uživatelských dat před ztrátou a neoprávněným přístupem. Ukládání dat probíhá výhradně v datových centrech Amazon Web Services v Evropě (Dublin).

Účelem tohoto zpracování dat je hosting našich webových serverů a databází a jejich zálohování na základě smlouvy o komplexním zpracování objednávek.

Zpracování dat

MDL má v Evropě několik poboček a dceřiných společností. MDL se sídlem v Poussan (Francie) je výhradně odpovědná za ochranu údajů a za dodržování a za-jištění technických a organizačních opatření na ochranu Vašich osobních údajů.

Za účelem zajištění řízení procesů v rámci celé skupiny a podpory zákazníků jsou údaje zpřístupněny také pobočkám a dceřiným společnostem, přičemž se tak děje na základě příslušné smlouvy o zpracování na zakázku a tyto společnosti jsou povinny zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů a na odpovědnost MDL. Místní ukládání dat těmito společnostmi neprobíhá.

Obecné IT služby

Spolupracujeme s různými poskytovateli IT služeb, kteří naši IT infrastrukturu spravují a průběžně ji technicky a bezpečnostně rozvíjejí. Pokud mají poskytovatelé služeb v rámci této činnosti přístup k osobním údajům, děje se tak pod neustálým dohledem MDL. Je tak zaručeno, že nemůže dojít k uložení osobních dat mimo MDL.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zpracování dat při výkonu práv subjektu údajů

Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů, zpracováváme Vaše údaje odděleně od ostatních činností zpracování, abychom mohli zpracovat a splnit Vaši žádost.

Za účelem ověření totožnosti požadujeme zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a údaje o Vaší objednávce.

Za účelem naplnění: Abychom mohli zpracovat Vaši ověřenou žádost, musíme navíc zpracovat i údaje, které se Vás týkají a na které se žádost vztahuje.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Pokud by v této souvislosti bylo nutné předat Vaše údaje mimo EU/EHP, stane se tak pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo uzavřených standardních smluvních doložek.

Bez ohledu na existující údaje o zákaznících nebo objednávkách uchováváme údaje týkající se Vašeho dotazu odděleně za účelem plnění Vašich práv jako subjektu údajů a zajištění povinností při dokumentaci a ověřování (čl. 5 odst. 2 GDPR). Doba uchovávání závisí na příslušných právních požadavcích.

Předávání údajů orgánům činným v trestním řízení

Pokud nás příslušné orgány činné v trestním řízení požádají o poskytnutí osobních údajů, učiníme tak pouze v případě, že jsme k tomu ze zákona povinni, jsme k tomu přímo oprávněni nebo můžeme prokázat oprávněný zájem, který převažuje nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. V takovém případě nemáte možnost vznést námitku proti tomuto zpracování údajů.

V žádném případě nepředáváme údaje přímo orgánům činným v trestním řízení mimo Českou republiku. Právní základ:
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování dat při návštěvě našich webových stránek

Log files

Z technických důvodů shromažďuje MDL při návštěvě webové stránky tzv. přístupová data a ukládá je do souboru protokolu (tzv. log file). Kromě IP adresy bude v log file uložen název požadované webové stránky, volaný soubor, datum a čas vyvolání souboru, množství přenesených dat a zpráva o úspěšném načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém, tzv. URL adresa odkazu (dříve navštívená stránka) a dotazující se poskytovatel.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Tyto informace nesdělujeme třetím stranám. Soubory protokolu jsou automaticky smazány dva (2) měsíce po sběru. Předtím je však IP adresa anonymizována a uložena pouze pro administrativní (technické) a bezpečnostní účely. Shromažďování údajů je vyžadováno pouze pro technický provoz naší webové stránky.

Pluginy – zásuvné moduly

Pluginy (zásuvné moduly) se používají na našich webových stránkách, které obvykle spolupracují s jinými službami nebo webovými stránkami (poskytovatelé pluginů). Používáme tzv. řešení „Shariff“ (Shariff Wrapper), pomocí kterého můžete určit, zda a kdy jsou data přenášena na operátory příslušných sítí. Pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko (souhlasíte), Váš prohlížeč se připojí k serverům příslušné sítě.

Vezměte prosím na vědomí, že MDL je zodpovědný pouze za zjištění IP adresy pomocí pluginu. Pokud jde o následné zpracování poskytovatelem, je tento poskytovatel odpovědný za ochranu údajů, včetně doby uchovávání údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Poskytovatelé pluginů používají, kromě námi zjištěné IP adresy, Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely reklamy (včetně třetích stran), průzkumu trhu a/nebo vlastního designu své webové stránky a k informování dalších uživatelů příslušné sítě o vaší aktivitě na našich stránkách. Poskytovatel zde vystupuje jako odpovědná osoba ve smyslu ochrany dat, protože nemáme žádné informace o tom, do jaké míry poskytovatel používá data získaná od okamžiku, kdy kliknete na příslušné tlačítko. Další infor-mace o účelu a rozsahu zpracování údajů poskytovateli zásuvných modulů a informace o plnění Vašich práv (např. informace a námitky), lze nalézt v následujících odkazech na prohlášení o ochraně o-sobních údajů.

Podrobnosti o zásuvných modulech a informace o ochraně osobních údajů naleznete u následujících poskytovatelů:

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
  • Youtube

Zpracování dat při používání internetového obchodu

Registrace a používání účtu „můj účet“

Při zřízení uživatelského účtu při první objednávce shromažďujeme následující informace:

  • Registrační údaje (např. jméno a příjmení, adresa, emailová adresa); přihlašovací údaje (emailová adresa, heslo); údaje o zákazníkovi (fakturační adresa, dodací adresa); údaje o spojení (IP adresa).

Tato data zpracováváme, abychom Vám poskytli přístup k Vašemu uživatelskému účtu (můj účet). Přihlašovací údaje slouží k ověření Vašeho zákaznického účtu. Pomocí účtu „můj účet“ můžete zkontrolovat své objednávky a spravovat svá data a nastavení. To zahrnuje například možnost nastavit způsob doručení zboží a způsob platby, nastavit zasílání newsletteru, zobrazit historii objednávek a získat přístup k účtu bonusových bodů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj účet), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné další zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez jejich poskytnutí není možné používat a spravovat zákaznický účet.

Proces objednávky & dodání

V souvislosti s objednávkou, platbou a dodáním zpracováváme následující údaje:

Údaje o zákazníkovi (např. jméno a příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, te- lefon, zákaznické číslo), údaje o spojení (IP adresa), platební údaje (např. platební informace). ší objednávky a pro odeslání objednaného zboží.

Data zpracováváme v souvislosti s objednávkou, abychom mohli přijmout Vaši objednávku s uvede-nými údaji, upravit výběr produktu podle Vašich preferencí a poskytnout Vám odpovídající doporuče-ní.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Informace o Vaší dodací adrese poskytujeme smluvním logistickým společnostem a přepravním partnerům (viz. Logistika a doprava). Údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu, pokud nás nepožádáte o vymazání dříve, nejdříve však po uplynutí zákonné záruční lhůty. Po uplynutí této lhůty si uchováme informace vyžadované podle obchodního a daňového práva o smluvním vztahu po dobu stanovenou zákonem.

Logistika a doprava

Aby naši zákazníci mohli být informováni o stavu dodávky, pošle MDL příslušné doručovací společnosti e-mailovou adresu a – pokud je uvedeno – telefonní číslo zákazníka (pouze pro předávání dodávek). MDL zohledňuje jak zájmy zákazníků, tak i své vlastní zájmy, a tento vztah považuje za vyvážený, zejména proto, že dodavatelské společnosti se v nejvyšší míře zavázaly k ochraně osobních údajů, a tyto údaje používají výhradně pro účely zasílání informací. Podrobnosti o logistických společnostech a přepravních partnerech, které používáme, najdete zde.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracování plateb

V závislosti na zvoleném způsobu platby budou platební informace předány příslušnému poskytovateli platebních služeb. MDL neuloží žádné informace o vaší platební kartě.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Pro podrobnosti o prodejcích, se kterými spolupracujeme a kteří jednají jako tzv. zpracovatelé zakázek a zároveň jako podniky částečně zodpovědné za ochranu osobních údajů, se můžete kdykoliv obrátit na MDL Zákaznický servis nebo na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj účet), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné další zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez těchto údajů není možné používat a spravovat zákaznický účet.

Pokud jde o dobu uložení dat, obraťte se prosím na příslušného poskytovatele.

Ověření bonity

MDL umožňuje zákazníkům nakupovat zboží na fakturu. U tohoto způsobu platby si však MDL vyhrazuje právo předem ověřit bonitu zákazníka. Zde zpracováváme následující data:

Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa, adresa, fakturační adresa, dodací adresa, zákaznické číslo).

V tomto ohledu je MDL oprávněna použít informace poskytnuté při objednání zboží k výpočtu rizika (interní skóring). Data použitá v souvislosti s interním skóringem vycházejí zejména z kombinace následujících údajů:

Údaje o adrese (fakturační adresa, dodací adresa), věk, požadované platební podmínky, způsob objednání a druh sortimentu.

Kromě toho je MDL při tomto způsobu úhrady (nákup na fakturu) oprávněn získat informace o bonitě zákazníka od externí informační agentury. Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb se obraťte na MDL Zákaznický servis.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Předcházení podvodům

MDL využívá informace o podezřelých procesech objednávání (například současné objednání velkého množství zboží na stejnou adresu pomocí různých zákaznických účtů) k zabránění prodlení s platbami a k ochraně našich zákazníků před zneužitím jejich účtů nebo jejich identity. Toto posouzení rizika pravděpodobnosti pokusu o podvod bere mimo jiné v úvahu, zda byl terminál přihlášen prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, zda má terminál často se měnící georeference, kolik transakcí bylo provedeno prostřednictvím terminálu a zda bylo použito proxy připojení.

Při tom zpracováváme následující údaje:

Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa), fakturační údaje (fakturační adresa, dodací adresa, platební informace, zákaznické číslo), informace o spojení (informace z internetového prohlížeče)

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. f) GDPR

MDL je ze zákona povinnen zajistit autentizaci zákazníka (3DS2) v rámci svých platebních procesů, včetně šifrovaného přenosu těchto platebních informací do příslušných bank.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

V rámci prevence podvodů spolupracujeme s různými poskytovateli. Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb zodpovědných za rozsah a dobu uložení dat se obraťte Zákaznickou podporu.

Prověření sankčního seznamu

Na základě předpisů Evropské unie je MDL povinna zabránit dodání zboží osobám, které se nachází na tzv. sankčních seznamech (teroristické skupiny, organizace a osoby spojené s terorismem). Z tohoto důvodu jsou porovnávána jména a fakturační adresy se sankčními seznamy. Kromě porovnání zde nedochází k žádnému dalšímu zpracování údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

Program bonusových bodů

Program bonusových bodů je věrnostní program, který umožňuje registrovaným zákazníkům získávat věrnostní body na základě jejich nákupů. Program bonusových bodů je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a MDL. Bonusové body lze uplatnit při nákupu. Zde zpracováváme pouze následující data:

Údaje o zákazníkovi (emailová adresa, zákaznické číslo, historie objednávek)

Tato data zpracováváme výhradně proto, abychom Vám poskytli přístup k tomuto programu bonusových bodů. Data nebudou propojena s žádnými jinými daty ani uložena do odděleného profilu. Po registraci obdrží zákazník informace o programu bonusových bodů a poté bude pravidelně e-mailem informován o stavu a průběhu bonusových bodů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu (můj účet). Pokud si již nepřejete dostávat e-mailová oznámení o stavu bonusových bodů, stačí poslat zprávu na některý z kontaktů uvedených v emailu.

Preference produktů

V souvislosti s používáním účtu „můj účet“ a Vašimi objednávkami ukládáme informace, pomocí kterých můžeme vyvodit závěry o Vašich preferovaných produktech, a tím vám zpříjemnit nakupování. Související zpracování a nastavení dat můžete nezávisle upravit pomocí svého účtu „můj účet“. Zde zpracováváme pouze následující data:

Zákaznické číslo, historie objednávek, preferované doručovací služby, preferovaný způsob platby.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj účet), pokud nás nepožádáte o jejich odstranění. Poskytování výše uvedených osobních údajů není smluvně ani zákonem stanoveno.

Nákupní chování a profilování

V souvislosti s používáním našeho internetového obchodu chceme našim zákazníkům nabídnout co nejlepší nákupní zážitek a na základě jejich nákupů a vyhledávání produktů vytvářet individuální a speciální nabídky. Za tímto účelem interně analyzujeme nákupní a uživatelské chování v našem interneto- vém obchodě, k čemuž využíváme zákaznického čísla, hledaného nebo objednaného produktu, příslušného nákupního košíku a historie objednávek. Výsledek těchto analýz však nemá pro zákazníky žádné právní nebo negativní důsledky. Právo kdykoli odmítnout takovéto profilování zůstává nedotčeno.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 6.1 Plán úspor

V rámci přípravy nabídky úsporného plánu MDL vyhodnotíme Vaši nákupní historii a Vaše produktové preference v našem internetovém obchodě. V závislosti na počtu a velikosti Vaší objednávky Vám může být nabídnut nákup tzv. Plán úspor za účelem získání zvláštních slev.

Doporučení produktů

Na základě informací ve Vašem účtu „můj účet“ a nákupů, které provedete, můžeme výběr produktů přizpůsobit Vašim preferencím a poskytnout adekvátní doporučení. Z tohoto pohledu považujeme zájem o optimální přípravu informací a neustálé zlepšování naší nabídky služeb za vyvážený.

Zákaznické průzkumy

Pro účely zákaznických recenzí a pro interní management kvality používáme na našich webových stránkách software Google recenze. Chtěli bychom dát našim zákazníkům příležitost vyhodnotit nákup v následném období. Google nepřijímá zákaznická data z naší databáze. Bude zasláno pouze číslo objednávky, objednací číslo, číslo zákazníka a e-mailová adresa.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e- mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Seznam přání

Máte možnost vytvořit seznam přání s označenými produkty. Tyto údaje a produkty ukládáme do Vašeho zákaznického účtu, když jste přihlášeni. Údaje budou použity pouze k vytvoření seznamu přání a k jeho uchování.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování dat při komunikaci se zákazníky

Newsletter

Máte možnost vytvořit si u nás profil pro své domácí mazlíčky. Údaje budou použity pro účely profilování, personalizace a reklamy ve všech kanálech, pro které má MDL Váš doložený souhlas podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR nebo pokud jste svůj souhlas neodvolali podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Svůj souhlas s používáním osobních údajů můžete kdykoli odvolat změnou nastavení v profilu.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Máte možnost vytvořit seznam přání s označenými produkty. Tyto údaje a produkty ukládáme do Vašeho zákaznického účtu, když jste přihlášeni. Údaje budou použity pouze k vytvoření seznamu přání a k jeho uchování.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme pouze Vaši e-mailovou adresu. Údaje budou použity výhradně k tomu, abychom Vám v pravidelných intervalech poskytovali informace o produktech a kampaních MDL v závislosti na vybrané oblasti zájmu.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Když obdržíte newsletter, používáme takzvané web-beacons, resp. tracking pixel, pomocí kterých můžeme zjistit, zda jste newsletter dostali, případně zda jste jej otevřeli nebo zda jste klikli na odkazy. Na základě takto získaných dat vytvoříme uživatelský profil, který bude newsletter přizpůsobovat Vašim individuálním zájmům. Tyto údaje propojujeme prostřednictvím sledování s akcemi, které jste podnikli na našich webových stránkách.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci k odběru novinek, nepředáváme neoprávněným třetím stranám. Nástroj pro newsletter je však poskytován externím poskytovatelem, a proto s ním máme uzavřenou smlouvu na zpracování údajů z objednávky.

Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb se obraťte na MDL Zákaznickou podporu nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kdykoliv můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním newsletteru, a tím i se zpracováním výše uvedených údajů. Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání zůstává nedotčena. Pokud si nepřejete automatickou analýzu a analýzu Vašeho uživatelského chování v souvislosti s newsletterem, musíte se z odběru odhlásit. Data budou uložena od doby přihlášení k odběru novinek až do doby odhlášení. Po odhlášení uložíme data anonymně a pouze pro statistické účely. Poskytování osobních údajů nevyžaduje zákon ani smlouva. Není však možné zasílat nebo přijímat newsletter bez uvedení e-mailové adresy.

Facebook a Google Custom Audience

Na některých webech a v rámci našeho newsletteru budete mít možnost účastnit se marketingového programu Custom Audience nebo Customer Match. To nám umožňuje spojit se s Vámi prostřednictvím sociálních médií a sítí, lépe porozumět Vašim preferencím v souvislosti s produkty a případně zobrazit zájmově orientovanou reklamu. To však vyžaduje samostatný souhlas, tato akce neprobíhá automaticky při registraci k odběru newsletteru. Získaná e-mailová adresa bude předem „hashována“ a předána následujícím příjemcům jako nezávislým odpovědným osobám. Pokud u těchto poskytovatelů nevedete uživatelský účet, bude vaše e-mailová adresa automaticky odstraněna.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Svůj souhlas se zpracováním dat můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu
MDL Zákaznickou podporu nebo prostřednictvím našeho portálu pro ochranu osobních údajů. Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání souhlasu zůstává nedotčena.

Dostupnost produktu – připomenutí

Máte možnost být informováni e-mailem o dostupnosti určitých produktů. Za tímto účelem Vám na požádání zašleme jednorázovou informaci, pokud je požadovaný produkt opět k dispozici.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Údaje nesdělujeme třetím stranám. Vaši e-mailovou adresu automaticky odstraníme za 95 dnů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvně vyžadováno, jinak nebude možné připomenutí provést.

Marketing (E-Mail)

V rozsahu povoleném zákonem a za předpokladu, že zákazník uzavře smlouvu s MDL a uvede adresu elektronické pošty (e-mail), má MDL právo použít tuto adresu elektronické pošty zákazníka k přímé reklamě na své vlastní podobné zboží nebo služby. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání Vaší e-mailové adresy bez toho, aby Vám vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na zaslání námitky podle základních sazeb. Za tímto účelem kontaktujte náš Zákaznický servis.

Marketing (Pošta)

Pokud to zákon dovoluje a zákazník souhlasí, může MDL zasílat zákazníkům poštovní reklamu. Za účelem tisku a přepravy těchto propagačních materiálů spolupracujeme s poskytovateli služeb jako zpracovateli. Právo zákazníka kdykoli odvolat souhlas s použitím adresy za účelem reklamy zůstává nedotčeno.

Vaše práva

Máte právo kdykoli požádat MDL o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, odstranění a omezení zpra-cování údajů, jakož i právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat.

Za účelem získání informací, odvolání nebo podání námitky proti zpracování údajů kontaktujte  Zákaznickou podporu nebo našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu v případě porušení ochrany dat. Pro uplatnění svých práv jako subjektu údajů můžete kdykoli navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů.

Poznámky k zvláštnímu právu na vznesení námitek

Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (podle čl. 21 GDPR), které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků. Pokud chcete uplatnit své právo vznést námitku, stačí kontaktovat Zákaznickou podporu.

Aktualizace: 02.03.2024

Logo Maison du Loup, png, noir

Chcete-li být mezi prvními, kdo se dozví o úplném znovuotevření našeho obchodu, zanechte nám níže svou e-mailovou adresu.

2024, rok velkých změn

Vážení zákazníci, milí návštěvníci našich stránek,

Omlouváme se za nepříjemnosti, během nákupu v našem internetovém obchodě. V současné době stěhujeme a rozšiřujeme naši dílnu a také aktualizujeme naše webové stránky, abychom vyhověli vysoké poptávce našich zákazníků.

V současné době mohou být některé produkty nedostupné nebo dodací doba může trvat trochu déle než je uvedeno.

Celý proces se snažíme co nejvíce urychlit.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Tým
Maison du Loup